Brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo, pamariobure.lt naudojimo taisyklės | pamariobure.lt

brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo

Baigiamosios nuostatos 1. Bendroji informacija 1. Tinklalapyje e4auto. Draudimo įmokų skaičiavimas atliekamas bendradarbiaujant su tinklalapiu edrauda.

Svetainė www. Brokeris yra nepriklausomas draudimo tarpininkas, kuris tarpininkauja tarp Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų ir draudimo sutartį ketinančių sudaryti asmenų, šiems sudarant draudimo sutartis ryšio priemonių pagalba internetu bei konsultuoja Vartotojus draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, pratęsimo ir ar kitais  klausimais.

Draudimo brokerių rūmų įstatai 1.

Brokeris veiklą vykdo draudimo tarpininkavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. LR draudimo įstatymo įmonę rasite šių Taisyklių 6 skirsnyje. Finansinių galimybių tipai naudojimosi taisyklės toliau- Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką.

Taisyklės taip pat nustato teises ir pareigas Svetainės lankytojų toliau — Vartotojaiturinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, dėl draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, ir ar pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis.

Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir ar naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo, kad sutinka jų laikytis.

Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir ar su jomis nesutinka. Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti baigti naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Svetainėje bei negali užsakyti  Brokerio teikiamų paslaugų įskaitant, bet neapsiribojant: sužinoti geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan.

Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir ar atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir Brokerio teikiamomis  paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas, kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis Svetaine, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepadarytų žalos teisės aktų saugomiems interesams, nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine.

Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, jei naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, o jei Brokeris, draudimo kompanijos ir ar kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas juos privalo atlyginti.

Svetaine leidžiama naudotis tik brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo paskirties interneto naršyklių pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt. Draudžiama naudotis Svetaine per programas, bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas. Vartotojų informacijos pateikimas 2. Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusius tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų.

Vartotojas privalo Sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik  savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.

Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu. Vartotojas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis Sistemoje privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos. Brokeris netikrina Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir tikslumo. Brokeris ir ar draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jei Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir ar netikslius duomenis ir ar informaciją.

Vartotojui, nurodžius netikslius ir ar neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir ar išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir ar neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi teisę nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir ar mažinti draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje 3. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Svetainėje pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo sutarties skaičiuoklėje nurodytus laukelius prilyginamas ketinimui sudaryti draudimo sutartį.

Draudimo įmokų paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą.

brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo

Svetainėje pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus. Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei apimtis, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis. Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos vertės bei sąlygų.

Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę.

Atsiprašome, bet nepilnametis asmuo negali būti draudėju.

Draudimo kompanijų individualūs pasiūlymai ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei tarifų politikos. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas ir Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida.

Vartotojui nesutinkant, kad Brokeris savo sąskaita taikytų nuolaidą draudimo įmokai, dėl draudimo sutarties sudarymo privalo atvykti į Brokerio buveinę su tikslu sudaryti draudimo sutartį su draudimo kompanijos taikomais draudimo įmokų dydžiais. Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir ar sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą.

Bendroji informacija 1. Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje. Svetainės naudojimosi taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką. Taisyklės taip pat nustato Svetainės lankytojų toliau — Vartotojaiturinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, ir ar pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis teises ir pareigas.

Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija. Brokeris nėra atsakingas už tai, jei Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją.

Vartotojui, nurodžius neteisingus, netikslius duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika atitenka Vartotojui.

  • Jsc ik ai invest invest broker
  • Uždarbis internetu latvijoje

Brokeris Svetainėje pateikia draudimo įmokų paskaičiavimus tų draudimo kompanijų, kurios yra išreiškusios pageidavimą pateikti Vartotojams pasiūlymus sudaryti draudimo sutartis elektroninio ryšio priemonėmis internetutarpininkaujant Brokeriui. Dėl kitų draudimo kompanijų teikiamų draudimo paslaugų Brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę.

Draudimo sutarties sudarymo, poliso apmokėjimo ir pristatymo sąlygos 4. Vartotojas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį Svetainėje, privalo joje pateikti reikalaujamą informaciją suvesti reikalaujamus duomenis atitinkamuose laukeliuosepateikti užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, pasirinkti draudimo kompaniją, su kuria pageidauja sudaryti draudimo sutartį, atlikti Svetainėje nurodytus veiksmus bei sumokėti draudimo įmoką.

Vartotojas, pasirinkęs draudimo kompaniją, privalo atlikti Svetainėje nurodytus žingsnius bei susipažinti su Svetainės atskiruose draudimo sutarties sudarymo proceso žingsniuose nustatyta informacija, patikrinti pateiktų duomenų bei informacijos teisingumą.

Vartotojui sudarant draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėmis internetumokėtina draudimo įmokos kaina Svetainėje bei išankstinio mokėjimo sąskaitoje gali būti nurodyta su Brokerio pritaikyta nuolaida. Vartotojui tęsiant draudimo sutarties sudarymo procesą internetu, kai draudimo įmokai yra taikoma nuolaida, brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo, kad Vartotojas pageidauja ir sutinka gauti pasitraukimas su įrišimu draudimo įmokai.

Dėl Brokerio pritaikytos nuolaidos draudimo įmoka, nurodyta Svetainėje, išankstinio mokėjimo sąskaitoje ir draudimo įmoka, įrašyta draudimo sutartyje, gali skirtis.

Skirtumą tarp draudimo įmokos kainų, nurodytų Svetainėje, išankstinėje mokėjimo sąskaitoje ir draudimo sutartyje, sumoka Brokeris draudimo kompanijai savo lėšomis. Vartotojas, sudarydamas brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo sutartį, Brokeriui privalo sumokėti draudimo įmoką, nurodytą Svetainėje ir ar išankstinio mokėjimo sąskaitoje. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą draudimo įmokos sumokėjimą. Vartotojas draudimo įmoką gali sumokėti vienu Svetainėje nurodytų būdų: 4. Vykdant mokėjimus, naudojantis bankų ar trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis atsakomybė už duomenų saugumą bei operacijų vykdymą tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vykdomos piniginės operacijos arba trečiajam asmeniui, teikiančiam mokėjimų paslaugas.

Nesumokėjus draudimo įmokos per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Brokeris neatsako dėl galimai pasikeitusių draudimo įmokų kainų t. Draudimo įmoka arba jos dalis, jei pasirinktas draudimo įmokos dalinis apmokėjimas, turi būti sumokėta iki pageidaujamos draudimo sutarties įsigaliojimo momento. Nepaisant to, kokia nurodyta Vartotojo pageidaujama draudimo sutarties įsigaliojimo data, draudimo sutartis neįsigalios anksčiau nei bus sumokėta draudimo įmoka. Papildomos draudimo sutarties įsigaliojimo sąlygos yra nurodytos kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse, draudimo sutartyse.

Kitam asmeniui išduotos mokėjimo kortelės ir ar mokėjimo kortelės duomenų panaudojimas, įskaitant paslaugų įsigijimą, yra neteisėtas.

Paskelbta: Mykolas Sveiki, mielieji draugai, Forex treideriai!

Jei draudimo sutarčiai sudaryti būtini duomenys, kuriuos pateikia Vartotojas, Svetainės laukeliuose užpildyti teisingai ir apmokėjimas gautas sėkmingai, Brokeris parengia draudimo sutarties sudarymo patvirtinimui būtinus dokumentus, o Vartotojas apie tai informuojamas trumpąja SMS žinute bei elektroniniu paštu.

Jei Vartotojas klaidingai nurodė savo mobiliojo telefono numerį ir ar elektroninio pašto adresą ar dėl kitų priežasčių negauna patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir ar elektroniniu paštu, jis gali brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo į Brokerį paskambinęs Svetainėje nurodytu telefono Nr.

Jei dėl nuo Vartotojo priklausančių veiksmų atlikimo draudimo sutarties sudarymas yra negalimas pvz. Piniginės lėšos Vartotojui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 dešimt dienų nuo tokio prašymo gavimo. Banko operacijų atlikimo Brokerio patirtos išlaidos sudaro 3 proc. Vartotojui pageidaujant gauti užsakytą žalią kortelę paštu jo nurodytu adresu, Brokeris turi teisę reikalauti, o Vartotojas privalo sumokėti 5 penkių litų draudimo sutarties pristatymo paštu paslaugos mokestį, jei toks užsakymo metu yra numatytas.

Brokeris savo nuožiūra gali taikyti bei nustatyti sąlygas, kurioms esant žalia kortelė gali būti pristatomas nemokamai. Priklausomai nuo Vartotojo sudarytos draudimo sutarties rūšies draudimo sutartys Vartotojui brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo būti perduodamos sekančiai: 4.

Сhargeback procedūra – kaip susigrąžinti pinigus iš nesąžiningo brokerio?

Siunčiamos elektroniniu paštu; 4. Įteikiamos asmeniškai Brokerio buveinėje adresu Šeimyniškių g. Brokeris nėra atsakingas prieš Vartotoją, jei dėl Vartotojo nurodyto neteisingo ar netikslaus adreso gyvenamosios vietos ar elektroninio paštotelefono numerio, Vartotojas šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis negavo informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti arba jai nebuvo įteiktas pranešimas apie draudimo sutarties sudarymą, arba nepristatyta pati draudimo sutartis.

  1. Kas yra prekybos centro hermes
  2. Paskolų brokeriai taupo jūsų laiką ir pinigus.
  3. Kaip užsidirbti pinigų per 16 metų internete

Laikantis draudimo kompanijų nustatytų draudimo įmokų apmokėjimo sąlygų, Vartotojui gali būti sudaryta galimybė draudimo įmokas apmokėti dalimis, o taip pat siūloma pasinaudoti tiesioginio debeto paslauga. Asmens duomenų tvarkymas 5. Brokeris turi teisę tvarkyti atitinkamus asmens duomenis draudimo tarpininkavimo veiklos vykdymo tikslu tarpininkavimas sudarant draudimo sutartis draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų interesais bei jas vykdant.

Vartotojas, pateikdamas užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos paskaičiavimo, siekdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį, sudarydamas draudimo sutartį ir ar pateikdamas informaciją bei duomenis Svetainėje, suteikia teisę Brokeriui rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis.

Vartotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo ir saugodamas Vartotojo asmens duomenis, Brokeris brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Brokeris, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais bei asmens duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimais.

Vartotojas, pateikdamas Svetainėje asmens duomenis, patvirtina, kad jis yra šių asmens duomenų subjektas ar asmuo, tinkamai įgaliotas brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo kito asmens duomenis, bei kad pateikiami asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Visa atsakomybė, susijusi su šia Taisyklių nuostata, tenka Vartotojui.

Draudimas internetu

Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, sutinka ir privalo nurodyti būtinus savo asmens duomenis, kuriuos Brokeris turi teisę tvarkyti šiose Taisyklėse nurodytais tikslais ir sąlygomis: 5. Sudarant Transporto priemonių valdytojų civilinės užsidirbti pinigų per android. draudimo sutartis: transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamąją vietą adresą ir elektroninio pašto užsidirbti pinigų kaina 5.

Sudarant Pagalbos kelyje metinio draudimo sutartį: transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamąją vietą adresą ir elektroninio pašto adresą; 5. Sudarant kelionių draudimo sutartis: asmens kodus jeigu yra keli apdraustiejivardus, pavardes, mobiliojo dvejetainių opcijų palaikymas ir pasipriešinimo lygiai numerį, draudėjo gyvenamąją vietą adresą ir elektroninio pašto adresą; 5.

Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su transporto priemonių draudimu, suteikia teisę Brokeriui automatiniu būdu teikti VĮ Regitra Vartotojo nurodytus asmens duomenis ir iš VĮ Regitra gauti Vartotojo asmens duomenis apie transporto priemonę: — Transporto priemonės identifikavimo duomenys: Transporto priemonės valstybinis numeris; Transporto priemonės identifikavimo numeris VIN ;Transporto priemonės registracijos dokumento numeris pateikus užklausoje ;Transporto priemonės registracijos dokumento spausdinimo data;Transporto priemonės markė brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo ;Transporto priemonės modelis komercinis pavadinimas.

Jei Fizinis brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo Transporto priemonės valdytojo vardas, pavardė; Transporto priemonės valdytojo asmens kodas; Transporto priemonės valdytojo registracijos adresas, atspausdintas išduotame dokumente; Kelių transporto priemonių, kurias leidžiama vairuoti, kategorijos ir jų pirmo suteikimo data.

Vartotojas, naudodamasis Svetainėje Brokerio teikiamomis paslaugomis, suteikia teisę Brokeriui automatiniu būdu teikti Svetainėje nurodytoms draudimo kompanijoms Vartotojo asmens duomenis: 5. Jeigu juridinis asmuo: Transporto priemonės valdytojo pavadinimas, valdytojo kodas Lietuvoje registruotai įmoneivaldytojo buveinės adresas, atspausdintas išduotame dokumente.

Jeigu fizinis asmuo: valdytojo vardas, pavardė, valdytojo asmens kodas, valdytojo registracijos adresas, atspausdintas išduotame dokumente. Jeigu fizinis brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo valdytojo vardas, pavardė. Vartotojas, patvirtindamas Taisykles, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su pasiūlymais sudaryti draudimo sutartis, draudimo sutarčių sudarymu, vykdymu, pratęsimu, nutraukimu ir kt.

Negauname duomenų iš VĮ "Regitra"...

Brokeris įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, t. Vartotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Brokeriui, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių.

brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo prekybos terminalas, kuris yra geresnis

Vadovaujantis šiose Taisyklėse nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Vartotojų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys Taisyklėse nurodytu tikslu saugomi 3 trejus metus po paskutinio Vartotojo naudojimosi Svetaine. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys bus sunaikinami. Informacija apie Brokerį 6. Ši informacija pateikiama, vykdant Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo bei m. N reikalavimus.

Brokeris yra nepriklausomas draudimo tarpininkas. Brokerio juridinio asmens kodasPVM kodas LT, registracijos ir buveinės adresas yra Šeimyniškių g. Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre www. Bendrovės įregistravimo faktą galima patikrinti interneto svetainėje www. Brokeris turi licenciją Nr.

Brokeris neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. Taip pat jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai Brokerio akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.

dvejetainiai opciono signalai

Brokeris konsultuoja ir turi teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo brokerių sąrašas be išankstinio apmokėjimo tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu.

Vartotojas ar kitas suinteresuotas asmuo, manantis, jog Brokeris draudimo sutartiniuose ar su jais susijusiuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi teisę, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą, raštu kreiptis į Brokerio įgaliotus asmenis, kurie privalo ne vėliau kaip per 30 trisdešimt dienų nuo Vartotojo ar kito suinteresuoto asmens kreipimosi gavimo išnagrinėti gautą kreipimąsi ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie atsakymo.

Skundus dėl Brokerio veiklos taip pat galima pateikti Draudimo brokerių rūmams, Lietuvos Respublikos Centriniam bankui ar teismui įstatymuose nustatyta tvarka. Intelektinės nuosavybės teisės 7. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Brokeriui.

Bet koks Svetainės ar jos dalies turinio kopijavimas, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Brokerio sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė. Baigiamosios nuostatos 8. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat žiūrėkite