Pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą. NT ir statyba/Patalpų nuoma - Mokesčių SUFLERIO sąvadai

Verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymos palyginimas

Individuali veikla

Ar turime lygias galimybes mokėdami už būsto šildymą? Pareiškėjas teigia, kad yra diskriminuojamas socialinės padėties pagrindu ir prašo panaikinti diskriminuojančias teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias PVM tarifų taikymą individualių gyvenamųjų namų šildymui.

Skundo yrimo metu kreiptasi į Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją ir Energetikos ministeriją ir paprašyta paaiškinti, koks teisės aktas reglamentuoja PVM tarifų taikymą daugiabučiuose namuose esančių butų ir individualių gyvenamųjų namų šildymo išlaidoms bei dėl kokių priežasčių, pasak pareiškėjo, individualių namų savininkai privalo mokėti didesnį pridėtinės vertės mokestį už šildymą nei daugiabučių namų gyventojai.

Energetikos ministerija laiške elektroniniu paštu informavo, kad aptariamas skunde klausimas dėl PVM tarifo taikymo už šildymo išlaidas nėra šios ministerijos kompetencijoje, o atsakymą pagal kompetenciją turėtų pateikti Finansų ministerija. Ūkio ministerija rašte Nr. Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija iki Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai paaiškinimo nepateikė.

Finansų ministerija rašte gautas Nr.

Medicininė įranga

Rašte informuojama, kad pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis apmokestinimo PVM tvarką Europos Sąjungos mastu, yra m. Finansų ministerijos rašte taip pat pažymima, kad Lietuvoje, vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis, šilumos energija, centralizuotai tiekiama gyvenamosioms patalpos šildyti, iki m.

Nuo m. PVM tarifas. Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad kitos šildymui naudojamos priemonės malkos, anglis, elektra ar gamtinės dujos tiek iki m. Viceministro Edmundo Žilevičiaus teigimu, teisė taikyti lengvatinį PVM tarifą ir centralizuoto šildymo tiekimui valstybėms narėms buvo suteikta tik nuo m.

Kiekviena valstybė narė, ketinanti taikyti lengvatinį PVM tarifą, privalo apie tai informuoti Europos Komisiją, kuri nusprendžia, ar yra konkurencijos iškraipymo grėsmė.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Finansų ministerijos rašte pažymima, pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą metais Europos Komisija, atsižvelgdama į Lietuvos prašymą leisti centralizuotai tiekiamai šilumos energijai taikyti lengvatinį PVM tarifą ir į Lietuvos pateiktą informaciją apie šildymui naudojamus technologiniu požiūriu vienas kitą galinčius pakeisti produktus, nusprendė, kad dėl techninių galimybių ir žymiai aukštesnių centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainų, net jai pritaikius lengvatinį PVM tarifą, konkurencijos iškraipymo grėsmės nėra, ir suteikė Lietuvai teisę centralizuotam šilumos tiekimui taikyti lengvatinį PVM tarifą m.

Atsižvelgdamas į šį sprendimą ir siekdamas išlaikyti PVM lengvatos taikymo tęstinumo principą, m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo nuo m.

pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą

Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad nuo m. PVM tarifą, vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos kaina Lietuvoje įskaitant PVM, apskaičiuotą taikant lengvatinį PVM tarifą bus žymiai didesnė už šildymo gamtinėmis dujomis kainą, nors gamtinės dujos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Atlikus skundo tyrimą, darytinos šios išvados: 1.

Verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymos palyginimas

Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar asmenys, turintys nuosavybės teise butą, esantį daugiabutyje name ir besinaudojantys lengvatiniu PVM tarifu būsto apšildymui, neatsiduria palankesnėje padėtyje nei individualių namų savininkai, naudojantys apšildymui malkas, anglis, elektrą, dujas ar kt.

Taigi buvo tiriamas galimas diskriminavimo atvejis dėl socialinės padėties. Pažymėtina, kad Lygių galimybių įstatymas draudžia tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymą diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Taigi nepagrįstas žmogaus teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl socialinės padėties yra laikomas Lygių galimybių įstatymo pažeidimu.

Individuali veikla

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 punkte socialinė padėtis apibrėžiama kaip fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų sistemai priklausančiose pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir arba kiti su asmens finansine ekonomine padėtimi susiję veiksniai. Pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą gyvenamasis būstas, koks jis bebūtų, individualus namas ar butas daugiabutyje name, gali būti laikytinas veiksniu, tiesiogiai lemiančiu palankesnį lengvatinį PVM tarifo taikymą būsto apšildymui tiems savininkams, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir naudoja centralizuotai tiekiamą energiją apšildymui nei individualių namų savininkams.

Tačiau negalima konstatuoti, kad daugiabučių namų butų savininkai, mokėdami už būsto apšildymą, absoliučiai atsiduria geresnėje finansinėje padėtyje nei individualių namų savininkai šiuo palyginimo aspektu.

Taigi apibendrintai negalima daryti išvados, kad 1 kvadratinio metro buto apšildymas tiekiama centralizuota energija net ir su PVM lengvata yra pigesnis nei šildymas dujomis, anglimis, elektra ar kitu kuru, kuriuos naudoja individualių namų savininkai.

Kriptovaliuta - Ar verta investuoti ir kaip užsidirbti? 2 pagrindiniai būdai

Atkreiptinas dėmesys, kad daugiabučių namų butų savininkai neturi pasirinkimo galimybės naudotis buto apšildymui kitokį kurą nei tas, kuris naudojamas viso namo apšildymui ir kurio naudojimas įrengtas visame name. Gi individualių namų savininkai turi kelias alternatyvas, t.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Todėl šiuo požiūriu daugiabučių namų butų savininkai ir individualių namų savininkai, naudojantys būsto apšildymui tam tikrą kurą, neatsiduria visiškai panašiose aplinkybėse, kuriose esant galima būtų daryti palyginimą dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu.

Pastebėtina, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 punkte lengvatinis PVM tarifas apibrėžiamas kaip šiame Įstatyme nustatytas PVM tarifas, tačiau mažesnis už standartinį, išskyrus 0 procentų PVM tarifą. Kitoms kuro rūšims, naudojamoms būsto apšildymui, lengvatinis tarifas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą netaikomas.

pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą

Tačiau visgi svarstytinas klausimas dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo kitoms kuro rūšims, kurias naudoja individualių namų savininkai ir kuriuos pritaikius individualių namų savininkai ir daugiabučių namų butų savininkai įgytų vienodas sąlygas naudotis lengvatiniu PVM tarifu šildymui. Atkreiptinas dėmesys, kad Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 5, 10, 15 straipsniais bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 12 straipsniu, 24 straipsnio 2 punktu, n u s p r e n d ž i u: 1.

pvm už pasirinkimo galimybių naudojimą

Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių ir Ekonomikos komitetus bei pasiūlyti apsvarstyti galimybę bei būtinybę pakeisti papildyti atitinkamus teisės aktus, kad individualių namų savininkams, naudojantiems būsto apšildymui atitinkamas kuro rūšis, būtų sudaryta galimybė įsigyti šį kurą, taikant jam lengvatinį PVM tarifą.

Su pažyma supažindinti pareiškėją.

Taip pat žiūrėkite