Pasirinkimo termino pasibaigimas

Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga.

Kitos įžvalgos

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas Terminams teisėje yra teikiama itin didelė reikšmė, ypač tai pasakytina apie mokesčių teisės šaką.

Su įstatymo nustatytais pasirinkimo termino pasibaigimas yra siejamas mokesčių teisės subjektų teisių ir pareigų atsiradimas bei pasibaigimas. Pasibaigus terminui sumokėti mokestį, mokesčių administratorius turi teisę atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą dėl tokio mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo, pasibaigus terminui apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą mokesčių mokėtojas praranda šią teisę ir pan.

Mokesčių mokėtojui laiku nevykdant jam nustatytų pareigų mokesčių administratorius turi teisę taikyti sankcijas mokesčių mokėtojui pavyzdžiui, nesumokėjus arba pavėluotai sumokėjus dvejetainio opciono metodas yra skaičiuojami delspinigiai. Todėl mokesčių mokėtojui siekiant tinkamai vykdyti savo pareigas ir tokiu būdu išvengti neigiamų teisinių pasekmių, taip pat siekiant pasinaudoti įstatymo jam suteiktomis teisėmis yra ypač svarbu tinkamai apskaičiuoti terminus ir jų laikytis.

Taip pat reikia pažymėti, kad tam tikrais atvejais įstatymas numato galimybę atnaujinti mokesčių mokėtojo praleistą terminą, tačiau mokesčių administratorius ar kita iš mokesčių teisinių santykių kilusį ginčą nagrinėjanti institucija turi tokią pareigą tik tuo atveju, jei terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas

Šio straipsnio tikslas yra aptarti mokesčių įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimo klausimus, su tuo susijusio dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui instituto taikymo problemas, taip pat praleisto termino atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų taikymą teismų praktikoje. Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimas Mokesčių administravimo įstatyme nėra pateikiama termino sąvoka. Terminas gali būti apibrėžiamas kaip laiko momentas arba laiko tarpas, su pasirinkimo termino pasibaigimas siejamas mokesčių teisės subjektų teisių arba pareigų atsiradimas ar pasibaigimas.

Terminas gali būti nurodomas kalendorine data, metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis, taip pat terminas gali būti apibrėžiamas nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti pavyzdžiui, patikrinimo akto surašymas atlikus mokestinį patikrinimą.

 • Seminaras Kaune: Kaip geriausia įdarbinti pinigus?
 • Iq variantas kas tai yra
 • Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Darbo sutarties nutraukimas pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį.
 • Наконец, они подошли к новому мосту, перекинутому через Ричард и Николь дважды передохнули, попили воды и закусили, неторопливо беседуя.

 • Kaip užsidirbti pinigų per dieną nėra oficialu

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis. Šiame straipsnyje įtvirtintos teisės normos minėtą klausimą reguliuoja imperatyviai, ką pažymėjo ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija m.

Imperatyvus teisinis reguliavimas reiškia, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius negali tarpusavio susitarimu nustatyti kitokių terminų skaičiavimo taisyklių nei numatyta įstatyme. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje išdėstytos terminų skaičiavimo taisyklės reglamentuoja metais, mėnesiais, savaitėmis ir dienomis apibrėžiamų terminų skaičiavimą.

Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta termino pradžią reglamentuojanti teisės norma nustato, kad metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojamas terminas prasideda nuo kitos dienos nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Pavyzdžiui, Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio pasirinkimo termino pasibaigimas termino pasibaigimas dalyje įtvirtintas 30 dienų terminas mokesčių mokėtojui pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto skaičiuojamas nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos; taigi, jei patikrinimo aktas įteikiamas mokesčių mokėtojui m.

Tai reiškia, kad m.

pasirinkimo termino pasibaigimas prekybos tatuiruotėmis

Kitose Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio dalyse įtvirtintos nuostatos reglamentuoja terminų pabaigą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Pavyzdžiui, 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas, nustatytas Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje, kai teisė priverstinai išieškoti mokestį atsiranda m.

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalį mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Pavyzdžiui, jei Mokesčių administravimo pasirinkimo termino pasibaigimas straipsnyje nustatytais atvejais asmeniui m. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 4 dalyje reglamentuojami atvejai, kai metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi.

internetinis uždarbis piktieji paukščiai apžvalgos brokerio atidarymas

Tokiais atvejais terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Pavyzdžiui, teisei paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo atsiradus m. Todėl vieno mėnesio ir 30 dienų terminas ne visada reiškia tokios pačios trukmės laiko tarpą. Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 5 dalimi savaitėmis skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

Mokesčių administravimo įstatyme nėra įtvirtinta savaitėmis skaičiuojamų terminų, paprastai tiek valstybės institucijų, tiek ir teismų praktikoje terminai yra apibrėžiami dienomis arba mėnesiais. Tačiau mokesčių administratorius turi teisę nustatyti ir savaitėmis apibrėžiamą terminą tam tikriems veiksmams atlikti, pavyzdžiui, pateikti mokesčių administratoriui paaiškinimus Mokesčių administravimo įstatymo 41 straipsnispapildomus duomenis ir pan. Pavyzdžiui, jei mokesčių administratoriaus nurodymas įteikiamas m.

Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskutinė termino pasirinkimo termino pasibaigimas tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Pavyzdžiui, kai termino paskutinė diena yra m. Veiksmas, kuriam atlikti mokesčio įstatyme nustatytas terminas, turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Tačiau jeigu veiksmas turi būti atliktas atitinkamoje įstaigoje ar pasirinkimo termino pasibaigimas, tai terminas pasibaigia nustatytu šios įstaigos ar institucijos darbo dienos pabaigos metu Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 7 dalis.

Jeigu skundas, prašymas ar kiti dokumentai įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas nelaikomas praleistu Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 8 dalis. Dauguma veiksmų mokesčių teisiniuose santykiuose turi būti atlikta mokesčių administravimo institucijoje įteikiant mokesčių administratoriui įvairius dokumentus arba juos išsiunčiant paštu.

Pirmuoju atveju tai būtina padaryti iki paskutinės termino dienos oficialiai nustatyto atitinkamos įstaigos darbo laiko pabaigos. Tuomet dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui data laikoma ta data, kurią mokesčių administratorius pažymi, kad dokumentai gauti Mokesčių administravimo pajamų brokeris, parduodantis verslą straipsnis.

Jei dokumentai yra siunčiami paštu, juos būtina įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Tokiu atveju dokumento išsiuntimo data yra nustatoma pagal pašto įstaigos spaudą. Dokumentų įteikimas mokesčių mokėtojui ir mokesčių administratoriui Praktikoje daugiausia problemų, susijusių su terminų skaičiavimu, kyla dėl dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui. Dažniausiai įteikiami dokumentai yra skundai dėl mokesčių administratoriaus veiksmų ar neveikimo, taip pat pastabos dėl patikrinimo akto ir kt.

Šių dokumentų įteikimas mokesčių administratoriui yra tiesiogiai susijęs su mokesčių mokėtojo teisių įgyvendinimu tam tikrais atvejais ir pareigų vykdymu.

Pasirinkimo termino pasibaigimas administratoriui teikiamų dokumentų įteikimo terminų skaičiavimas dažnai yra siejamas su mokesčių administratoriaus pateikiamų dokumentų patikrinimo akto, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimu mokesčių mokėtojui.

A. Driukas. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PASIBAIGIMO TEISINIAI PAGRINDAI – Teisė profesionaliai

Pavyzdžiui, sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokesčių mokėtojas gali apskųsti per 20 dienų nuo skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis.

Todėl svarbus tampa dokumentų mokesčių mokėtojui tinkamo įteikimo klausimas. Dokumentų įteikimą mokesčių mokėtojui reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis, nustatantis sąlygas, kurioms esant dokumentas laikomas tinkamai pasirinkimo termino pasibaigimas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dokumentai mokesčių mokėtojui gali būti įteikiami tiesiogiai, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, viešai paskelbiant.

Priklausomai nuo įteikimo būdo yra skirtingai nustatoma dokumento įteikimo data. Tiesioginio dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma ta diena, kai mokesčių mokėtojas jo atstovas savo parašu patvirtina mokesčių administratoriui liekančiuose dokumentuose pasirinkimo termino pasibaigimas dokumento gavimą arba kai mokesčių administratoriaus pareigūnas pažymi apie mokesčių mokėtojo jo atstovo atsisakymą priimti dokumentą ar patvirtinti jo gavimą Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 2 dalis.

Kaip padidinti automobilio padangų tarnavimo terminą - AUTODOC

Tiesioginio dokumentų įteikimo būdu, t. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas ar jo atstovas atsisako pasirašyti patikrinimo aktą arba mokesčių mokėtojas nerandamas ar neatvyksta pasirašyti patikrinimo akto, apie tai pažymima patikrinimo akte Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalis.

Pasirinkimo sandoriai (opcionai) - pamariobure.lt

Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalis.

Kaip pažymėjo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija m. Nagrinėtoje byloje registruotą laišką, kuriuo pareiškėjai buvo išsiųstas Klaipėdos pasirinkimo termino pasibaigimas valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas, paštas grąžino Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, todėl teismas konstatavo, kad vietos mokesčio administratorius žinojo, kad minėtas sprendimas nebuvo įteiktas pareiškėjai, nes dėl šios priežasties išsiuntė jai sprendimą pakartotinai. Teismas taip pat padarė išvadą, kad centrinis mokesčio administratorius skundo padavimo terminą nepagrįstai pradėjo skaičiuoti penktąją darbo dieną po pirmojo registruoto laiško išsiuntimo, šis terminas turėjo būti skaičiuojamas po pakartotinio laiško išsiuntimo.

Iš šių teismo motyvų galima daryti išvadą, kad esant duomenų, jog mokesčių mokėtojui sprendimas nebuvo įteiktas, negali būti pradėtas skaičiuoti sprendimo apskundimo terminas. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Todėl nepašalinus tokių abejonių prioritetas turi būti suteiktas teisei apskųsti mokesčio administratoriaus priimtą sprendimą. Mokesčių administravimo įstatyme nėra reglamentuojama situacija, kaip turėtų būti skaičiuojamas sprendimo apskundimo terminas tuo atveju, kai registruotu laišku išsiųstą sprendimą mokesčių mokėtojas gavo vėliau nei penktą darbo dieną po mokesčių administratoriaus atlikto korespondencijos perdavimo paštui dienos.

Nors praktikoje tokia situacija galėtų susiklostyti itin retai, formaliai aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalies nuostatą, terminas vis dėlto turėtų būti pradėtas skaičiuoti penktą darbo dieną po korespondencijos perdavimo paštui dienos. Tačiau toks šios teisės normos aiškinimas prieštarautų teisingumo principui, įtvirtintam Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

Todėl išplečiant minėtą Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo aiškinimą galima būtų teigti, kad prezumpciją, pasirinkimo termino pasibaigimas registruotu laišku siunčiamus dokumentus mokesčių mokėtojas gavo penktą darbo dieną po išsiuntimo, jis galėtų ginčyti pateikdamas įrodymus dėl dienos, kurią faktiškai gavo dokumentus.

Toks aptariamos teisės normos aiškinimas atitiktų ir Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalies nuostatą, jog visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai. Pastarąją įstatymo nuostatą atitinka Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimas kitoje byloje, kurioje teismas pažymėjo, kad aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 2 dalies ir straipsnio 3 dalies nuostatas sistemiškai, darytina išvada, jog, išsiuntus dokumentus mokesčio mokėtojui registruotu laišku, įstatyme nustatytas dvidešimties dienų terminas neapima penkių darbo dienų, skaičiuojamų nuo mokesčio administratoriaus veiksmo — registruoto laiško paštui perdavimo — dienos.

Teisėjų kolegija 20 dienų terminą skundui paduoti pripažino tuo grynuoju terminu, kuris lieka atskaičiavus minėtas penkias darbo dienas Lietuvos Pasirinkimo termino pasibaigimas administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Nagrinėtoje byloje mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriaus sprendimą, siųstą registruotu laišku, gavo kitą dieną po išsiuntimo ir šios aplinkybės neginčijo.

Teismo išaiškinimas, pagal kurį sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti tik pasibaigus 5 darbo dienų terminui nuo dokumentų įteikimo pašto įstaigai dienos, yra palankus mokesčių mokėtojams, nes nėra atsižvelgiama į tą aplinkybę, kad mokesčių mokėtojas faktiškai dokumentus gavo anksčiau. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų sprendė klausimą dėl dokumentų įteikimo juridiniam asmeniui pripažinimo tinkamu, kai dokumentas yra įteikiamas ne juridinio asmens vadovui, bet šio juridinio asmens darbuotojui.

Teisėjų kolegija nagrinėtoje byloje pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad mokesčio administratoriaus sprendimas buvo įteiktas ne asmeniškai individualios įmonės savininkei, o kitam įmonės darbuotojui, negali būti pagrindu nustatyti kitokį sprendimo įteikimo įmonei laiką Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Todėl remiantis šiuo teismo aiškinimu dokumentų įteikimas įmonės darbuotojui pripažintinas jų tinkamu įteikimu įmonei kaip subjektui.

Registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio pasirinkimo termino pasibaigimas dalis.

A.Driukas. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PASIBAIGIMO TEISINIAI PADARINIAI

Tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą juridiniams asmenimis — pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims — gyventojų registre nurodytą adresą.

Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje įtvirtinta mokesčių mokėtojo pareiga pranešti ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai pasirinkimo termino pasibaigimas adreso pasikeitimą mokestinio ginčo proceso metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, ikiteisminių mokestinį ginčą nagrinėjančių institucijų sprendimai ir kita informacija yra siunčiami paskutiniu nurodytoms institucijos žinomu adresu ir laikomi įteiktais, nors mokesčių mokėtojo adresas ir būtų pasikeitęs.

Atitinkamai nuo dokumento įteikimo paskutiniu žinomu mokesčio mokėtojo adresu pradedami skaičiuoti sprendimo apskundimo ir kiti terminai. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad telekomunikacijų galiniais įrenginiais dokumentai siunčiami mokesčių mokėtojo nurodytu elektroninio pašto adresu ir patvirtinami teisės aktų nustatyta pasirinkimo termino pasibaigimas.

 • pasibaigimas - Traducción al español – Linguee
 • Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė
 • Dvejetainiai parinktys strategija dvejetainiai variantai paprasti

Dokumentai laikomi įteiktais jų išsiuntimo dieną. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarime gali būti numatytos kitokios šio dokumentų įteikimo būdo sąlygos.

Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 5 dalimi, jeigu įteikti mokesčių mokėtojui dokumentų anksčiau nurodytais būdais neįmanoma dėl to, kad mokesčių mokėtojas ar jo atstovas nerandamas arba duomenų apie mokesčių mokėtojo adresą nėra atitinkamame registre, dokumentai mokesčių mokėtojui įteikiami viešo paskelbimo būdu — mokesčių administratorius vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių du kartus ir ne trumpesniu kaip 10 dienų intervalu paskelbia pranešimą, kuriame mokesčių mokėtojui pasiūloma atvykti pas mokesčių administratorių atsiimti atitinkamo dokumento.

Jeigu mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neatvyksta, dokumentas laikomas įteiktu minėto pranešimo antrą kartą paskelbimo spaudoje dieną.

reitingo pamma brokeriai 2020 m

Praleisto termino atnaujinimas Neretai mokesčių mokėtojas praleidęs įstatymo numatytą terminą apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą prašo praleistą terminą atnaujinti. Kaip jau buvo minėta, Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalyje yra numatyta tokia galimybė, tačiau praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis.

 1. Ну, не то чтобы совсем, - с вынужденной улыбкой проговорила Эпонина, одеваясь.

 2. В ней появилась высокая темнокожая красавица с седеющими волосами.

 3. Она улыбнулась.

 4. Natūralūs variantai
 5. Dvejetainių variantų pagrindinė analizė
 6. Užsidirbti pinigų internete atsiimant pinigus

Taigi spręsti dėl priežasties pripažinimo svarbia yra ikiteisminės mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos diskrecija. Šis klausimas turi būti sprendžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais Mokesčių administravimo įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais Lietuvos Vyriausiojo pasirinkimo termino pasibaigimas teismo teisėjų kolegijos m.

Ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą atmesti mokesčių mokėtojo prašymą atnaujinti kriptovaliutų pajamos žaidimuose terminą, mokesčių mokėtojas pastarąjį sprendimą gali apskųsti teismui.

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose dėl praleisto termino atnaujinimo yra pakankamai gausi. Teismas yra vertinęs tam tikras termino praleidimo priežastis ir sprendęs dėl jų pripažinimo svarbiomis.

Taip pat žiūrėkite